''МД Којић'' д.о.о, Љиг - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Рид - Штавица'', на територији КО Штавица, на подручју СО Љиг

''МД Којић'' д.о.о, Љиг - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Рид - Штавица'', на територији КО Штавица, на подручју СО Љиг

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''МД Којић'' д.о.о, из Љига, Равногорска бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Рид - Штавица'', на к.п.бр. 815/1, 819/1, 819/2, 820, 822/2, 823, 824/2, 825, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 833/2, 835, 839, 840/1, 840/2, 840/3, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 841/5, 843, 844, 845/1, 845/2, 847, 848/2, 867/1, 867/2, све на територији КО Штавица, на подручју СО Љиг, дана 25.05.2021. године, заведен под бројем 353-02-1621/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.