„Коридори Србије“ д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад, деоница 1: Београд-Зрењанин

„Коридори Србије“ д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад, деоница 1: Београд-Зрењанин

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Коридори Србије“ д.о.о. Краља  Петра бр. 21 Београд поднео Министарству заштите животне средине захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад, деоница 1: Београд-Зрењанин од km 0+000,00 до km 67+662,474 на кат.парцелама у КО Овча, КО Комарева Хумка, КО Борча – град Београд, КО Јабука, КО Глогоњ – град Панчево, КО Сефкерин, КО Опово, КО Баранда, КО Сакуле – општина Опово, КО Дебељача, КО Ковачица, КО Идвор – општина Ковачица, КО Орловат, КО Фаркаждин, КО Перлез, КО Стајићево, КО Ечка, КО Лукино Село, КО Зрењанин III, КО Зрењанин I, КО Мужља и КО Словачки Арадац – град Зрењанин, заведен под бројем 353-02-03487/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.