„ELIXIR PRAHOVO“ д.о.о. Прахово - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу ССП/ТСП (супефосфат и триплекс), Општина Неготин

„ELIXIR PRAHOVO“ д.о.о. Прахово - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу ССП/ТСП (супефосфат и триплекс), Општина Неготин

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „ELIXIR PRAHOVO“ д.о.о. Прахово, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу ССП/ТСП (супефосфат и триплекс) на кат.парцели број 2300/1 КО Прахово, Општина Неготин.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.