„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“,Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“,Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“

На основу члана 14. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Балканска 13, 11 000 Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“ на делу КП 1934/1 КО Уровци, заведен под бројем:  353-02-04379/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у дневном, односно локалном листу.