Zahtevi za određivanje obima i sadržaja

"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“ u vlasništvu kompanije „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor

Na osnovu člana 14. stav 1. i člana 29.

16.03.2022.

''ZAJAČA ING'' d.o.o. - Loznica-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao kalcijum-karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Čot'

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

09.03.2022.

"ELIXIR PRAHOVO" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta platoa za skladištenje otpadnih železničkih pragova

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

07.03.2022.

PD ''Branko Moravac'' d.o.o.-Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-3391/2021-03, za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Drenjar - Stenje“ kod Turije

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

21.02.2022.

''Infrastruktura železnice Srbije'' a.d, iz Beograda-Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje jednokolosečne obilazne železničke pruge oko Niša sa pratećom infrastrukturom, na stacio

Na osnovu čl. 14, čl. 28. stav 1, čl. 29. stav 1. i čl. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

18.02.2022.

''Balkania L.T.D.'' d.o.o, iz Koceljeve, Jovana Cvijića 29a-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećih objekata u okviru proizvodnog dela kompleksa fabrike za proizvodnju pirotehničk

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

14.02.2022.

''JUGO-KAOLIN'' d.o.o., Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

12.11.2021.

Siki Export d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije krečnjaka kao sirovine za TGK u ležištu „Crvene stene“, selo Budišić kod Malog Zvornika

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

08.11.2021.

„Visan“ d.o.o., Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja-autoklava za tretman medicinskog otpada na katastarskoj parceli broj 5900/7 KO Svilajnac

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

08.11.2021.

JP ''PUTEVI SRBIJE'' - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta Beograd–Južni Jadran

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

28.10.2021.