Студију о процени утицаја на животну средину пројекта уређења реке Саве ископом материјала из корита дуж пловног пута и изградњом система регулационих објеката од камена или материјала из ископа за потребе унапређења међународног пловног пута, С.Митровица

Студију о процени утицаја на животну средину пројекта уређења реке Саве ископом материјала из корита дуж пловног пута и изградњом система регулационих објеката од камена или материјала из ископа за потребе унапређења међународног пловног пута, С.Митровица

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта уређења реке Саве ископом материјала из корита дуж пловног пута и изградњом система регулационих објеката од камена или материјала из ископа за потребе унапређења међународног пловног пута, од км 178+200 до км 183+200, на к.п.бр. 989 и 987, КО Сремска Рача, на територији града Сремска Митровица, дана 25.01.2023. године, заведен под бројем 353-02-186/2023-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана у просторијама Градске управе града Сремска Митровица, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 31.05.2023. године, са почетком у 1100 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градске управе града Сремска Митровица, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.