Носилац пројекта АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ Никола Тесла А

Носилац пројекта АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ Никола Тесла А

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“,  Балканска 13, 11 000 Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ Никола Тесла А на делу КП 1934/1 КО Уровци, заведен под бројем 353-02-03007/2023-03.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити, у просторијама Министарства у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у дневном, односно локалном листу.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Обреновац, ул. Вука Караџића бр 74, Обреновац.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 27.12.2023. године у 1100 часова, у просторијама Општинске управе Обреновац, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.