"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA", Шабац - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене и адаптације постојећих објеката у објекте за складиштење опасног и неопасног отпада

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA", Шабац - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене и адаптације постојећих објеката у објекте за складиштење опасног и неопасног отпада

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.ŠABAC, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене и адаптације постојећих објеката у објекте за складиштење опасног и неопасног отпада на катастарској парцели бр. у оквиру комплекса Елиxир Зорка д.о.о на катастарским парцелама број 6915/77, 6915/82 и 6915/83 КО Град Шабац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Шабац, ул. Господар Јевремова 6 као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 22.12.2022. године са почетком у 11 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама  Центра за стручно усавршавање, ул. Николе Тесле 1 а, у Шапцу.