"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња привремене инсталације компримованог природног гаса (КПГ) у функцији изградње дела пута Обилазнице око Београда

"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња привремене инсталације компримованог природног гаса (КПГ) у функцији изградње дела пута Обилазнице око Београда

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION“ DOO, Омладинских бригада 90 б, 11 070 Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња привремене инсталације компримованог природног гаса (КПГ) за потребе технолошких потрошача у оквиру привременог комплекса асфалтне, бетонске базе и градилишног кампа у функцији изградње дела пута Обилазнице око Београда, деоница Остружница - Бубањ поток, на к.п. бр. 2096, 2097, 2098 и 2099 К.О. Кнежевац, на територији градске општине Раковица

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске општине Раковица, Мишка Крањца 12, 11090 Раковица.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 18.10.2021. године у 10 00, у просторијама Градске општине Раковица, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због COVID-а 19.