Агенција за управљање лукама, из Београда - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пристана за укрцавање и искрцавање путника на стационажи реке Дунав, у оквиру међународног путничког пристаништа Рам

Агенција за управљање лукама, из Београда - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пристана за укрцавање и искрцавање путника на стационажи реке Дунав, у оквиру међународног путничког пристаништа Рам

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, Агенција за управљање лукама, из Београда, Немањина 4, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пристана за укрцавање и искрцавање путника на стационажи реке Дунав, km 1077+500, у оквиру међународног путничког пристаништа Рам, на к.п.бр. 1950/1 и 1950/2, КО Рам, на територији СО Велико Градиште, дана 26.10.2023. године, заведен под бројем 000318167 2023.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана у просторијама Општинске управе Велико Градиште, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 28.12.2023. године, са почетком у 1000 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Велико Градиште.