Zahtevi za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja

„Beograd na vodi“ d.o.o. - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazna izgradnja stambeno komercijalnog kompleksa objekata spratnosti 2Po+P+24+PS u bloku 17

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

10.07.2024.

KAMENOLOM IGRIŠTE d.o.o, iz Čukojevca, kod Kraljeva - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije andezita kao TGK na površinskom kopu ''Igrište''

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

03.07.2024.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija objekta peći P1 sa aneksom i izgradnja mostovskih i ramovskih konstrukcija, bazena za vodu kracera i ukopanih rezervoara hidrantske vode

Na osnovu čl. 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5.

03.07.2024.

Nosilac projekta „SERBIA ZIJIN MINING“ d.o.o. Bor - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje rudarskih objekata u cilju povećanja kapaciteta rudnika Čukaru Peki – izvoznog okna

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

19.06.2024.

''Zorka - keramika'' d.o.o, iz  Beograda - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije gline iz ležišta ''Damnjanovića brdo'' i ''Latkovac''

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

13.06.2024.

Nosilac projekta, „BECHTEL ENKA UK LIMITED“ - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta privremenog objekta

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5.

11.06.2024.

JP „Putevi Srbije“, Beograd - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Južne obilaznice oko valjeva, Deonica 1, grad Valjevo

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3, 4. i 5.

11.06.2024.

HOTS KOP d.o.o. - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Tonjak'' kod Sjenice

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115.

28.05.2024.

Hansgrohe d.o.o.: Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

16.05.2024.

„BOSIL - METAL“ D.O.O. BOSILEGRAD - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije Pb, Zn i Cu rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“ na području Karamanice kod Bosilegrada

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5.

07.05.2024.