„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности студију о процени утицаја на животну средину  главног рударског пројекта постројења за третман отпадних рудничких вода

„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности студију о процени утицаја на животну средину  главног рударског пројекта постројења за третман отпадних рудничких вода

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности носиоцу пројекта SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор, на Студију о процени утицаја на животну средину  главног рударског пројекта постројења за третман отпадних рудничких вода „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор, на катастарским парцелама број 1345/1 и 1345/2, КО Бор 2, град Бор а коју је израдио   „Envico“ д.о.о. Београд.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту министарства  у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.