"МИНЕРАЛ РС" д.o.o, Нови Београд - Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта "Сушица" и "Русавица"

"МИНЕРАЛ РС" д.o.o, Нови Београд - Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта "Сушица" и "Русавица"

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта ''Сушица'' и ''Русавица'', на к.п. наведеним у Студији, КО Лозница, на териорији града Чачка, носиоца пројекта, предузећа ''МИНЕРАЛ РС'' д.o.o, Нови Београд, Милутина Миланковића 3б.

Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на службеном сајту Mинистарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року  од 30 дана од дана објављивања огласа.