Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта ''Индустријски комплекс Minth Automotive Europe – производни објекат VI'', град Лозница

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта ''Индустријски комплекс Minth Automotive Europe – производни објекат VI'', град Лозница

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта ''Индустријски комплекс Minth Automotive Europe – производни објекат VI'', на к.п. 4533/7, КО Лозница, Град Лозница, који је заведено под бројем 353-02-2846/2022-03.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.