Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту „Дрењар - Стење“ код Турије

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту „Дрењар - Стење“ код Турије

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину, заведено под бројем 353-02-3391/2021-03, за пројекат експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту „Дрењар - Стење“ код Турије, на к.п. 5545, 5543, 5542, 5541, 5540, 5539, 5597, 5598, 5602, 5599, 5600, 5601, 5604, 5605, 5607/1, 5608, 5609/1, 5610, 5612, 5613/3, 5538, 5603, 5611, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5668, 5667, 5666, 5659/1, 5657/1, 5681, 5684, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 6456, 8094, 5708, 5709, 5710/1, 5710/2, 5711, 5712, 5756/5, 8079, 5535, 5537, све КО Турија, СО Кучево, које је ограничено следећим координатама:

 

 

Увид у донето Решење о одређивању обима и садржаја предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на Решење о одређивању обима и садржаја, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.