Rešenje o određivanju obima i sadržaja

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na KP br. 6089, KO Kraljevo u Kraljevu

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

27.11.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja brze saobraćajnice IB reda: Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most)

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

03.11.2023.

„Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – rekonstrukcija železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

11.10.2023.

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja brze saobraćajnice IB reda: Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most)

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

29.09.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Rešenje kojim se nosiocu projekta određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta proširenja površinskog kopa Veliki Krivelj prema severeozapadu za kapacitet 10,6 h 106 tona rude godišnje

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

18.09.2023.

Hansgrohe d.o.o. - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proc. utic. na živ. sred. projekta izgradnje pogona za proizvodnju slavina u Valjevu – Livnica, faza 3 – galvanizacija, u okviru proizvodnog kompleksa, na kp broj 18722 KO Valjevo, Grad Valjevo

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

24.08.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta nadvišenja flotacijskog jalovišta „RTH“ KO Bor 2, na teritoriji grada Bora

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

03.07.2023.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata kompleksa automobilske industrije Minal – faza II, na k.p. broj 2780/47 KO Majur, Grad Šabac

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

03.07.2023.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao tehničkog građevinskog kamena na površinskom kopu ''Otroci'' kod Kraljeva

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

28.06.2023.

„ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, Beograd - Rešenje kojim se određuje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:Ugradnja sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima TENT A3-A6 u TE „Nikola Tesla A“ na delu KP 1934/1KO Urovci

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29.

13.06.2023.