Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат екслоатације речног наноса са водног земљишта реке Колубаре, општина Обреновац

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат екслоатације речног наноса са водног земљишта реке Колубаре, општина Обреновац

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат екслоатације речног наноса са водног земљишта реке Колубаре на КП бр. 2428/2 КО Дражевац, општина Обреновац, заведен под бројем 353-02-00943/2023-03 од 17.03.2023.  године.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.