Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije, sanacija i adaptacija objekata PKIC Kompleksa Vojno tehničkog zavoda u Kragujevcu

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

29.09.2022.

Projekta  izgradnja i rekonstrukcija interne saobraćajne infrastrukture i pratećih hidrotehničkih, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija, izgradnja objekata za naplatu parkinga, garderobno – sanitarnog bloka, izgradnja TS Aerodrom 2

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

27.09.2022.

„Nikolg d.o.o.“ Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja pansionskog objekta spratnosti 2Po+NPr+VPr+1+2Pk+Gal, na kp. br. 1502/138 KO Kopaonik, Blok 15, Nacionalni Park „Kopaonik“, opština

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.09.2022.

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - rekonstrukcija postojeće poletno-sletne staze (12-30) na aerodromu „Nikola   Tesla“

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

22.09.2022.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja mosta preko reke Crnice na d.p. IIB reda br. 388, na km 17+835, deonica Sisevac

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

16.09.2022.

„Nikola  Tesla“ - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada u restriktivnoj zoni aerodroma „Nikola  Tesla“ na delu k.p. br. 5265 KO Surčin

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

06.09.2022.

„DORADO“ d.o.o. Kragujevac - Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije (proizvođač „Jansen“ model 1050)

Na osnovu čl. 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

06.09.2022.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije TS 400/220 kV Obrenovac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

29.08.2022.

TS Bor 1, uvođenje u PRP 110 kV Crni vrh 1 - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 110 kV br. 122B TS Petrovac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

22.08.2022.

KP „Duboko“ Užice, Duboko bb 31000 Užice - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman otpada (usitnjavanje) – drobilica

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

17.08.2022.