Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada na lokaciji Zavoda za javno zdravlje Užice - Nosioc projekta Zavod za javno zdravlje Užice

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

12.04.2024.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, izgradnja propusta (putnih objekata) na ukrštaju korita „Ludog potoka“ i državnih puteva IIA

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

12.04.2024.

SERBIA ZIJIN MINING DOO BOR, iz Bora - Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta izgradnje rudarskih objekata u cilju povećanja kapaciteta rudnika Čukaru Peki – izvoznog okna

Na osnovu čl. 10. stav 7, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

11.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 1102 TS Subotica 2 – TS Subotica 3

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

08.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Rekonstrukcija državnog puta IIA, grad Čačak

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

05.04.2024.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije i investicionog održavanja proizvodnih agregata, pratećih i pomoćnih sistema agregata i elektrane, hidromehanička oprema i oprema upravljanja na HE ''Bistrica''

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

02.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Fazna izgradnja i rekonstrukcija uklapanja brze saobraćajnice IB reda Kragujevac – Batočina na autoput E-75 i petlje „Batočina“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

01.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat:: Za dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju hotela ,,Srebrna Lisica“ spratnosti Su+N.Pr+V.Pr+2+3Pk, opština Raška, na teritoriji Nacionalnog parka Kopaonik

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

01.04.2024.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda –  raspleta DV kod TS Majdanpek 2 i uvođenje DV 110 kV broj 150 TS Bor 1 – TS Majdanpek 1 u TS Majdanpek 2

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

18.03.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna studija procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u Zdravstvenom centru Valjevo, KO Valjevo, grad Valjevo

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

07.03.2024.