Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Postavljanje privremenog objekta- Mobilne fabrike betona na k.p. 343 i delu k.p. 344 KO Milićevo Selo za potrebe izvođenje radova na izgradnji Autoputa E-763

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

07.12.2023.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada, u ukupnoj količini koja ne prelazi 8 tona na dan na k.p. broj 2506/2 KO Ljubić, Grad Čačak

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

04.12.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovnović Batut“,na k.p. br 1480/1 i1480/2 KO Savski venac, Beograd

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

27.11.2023.

„Aerodromi Srbije“ d.o.o., Niš - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Proširenje platforme A na Aerodromu Morava, Kraljevo, KO Tavnik, Kraljevo i KP 1860 KO Katrga, Čačak

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

20.11.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat- Izgradnja, TS 110/10  kV „ Beograd 47“ na k.p. br. 462/8, i 1508/433 KO Savski venac, grad Beograd

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

20.11.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja dva objekta sa smeštajnim kapacitetima na k.p. br. 1692/10 KO Mala Reka, opština Bajina Bašta, u NP „Tara“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

20.11.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za tretman infektivnog medicinkog otpada na lokaciji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ na k.p. br. 1554/2 KO Kumodraž, Beograd

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

09.11.2023.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazne izgradnje saobraćajnog priključka

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

03.11.2023.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgpadnje kraka 10 (10-1 i 10-2), kružnih tokova KT-0, KT-1 i saobraćajnice U1 u okviru petlje Bubanj potok

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

24.10.2023.

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenog objekta postrojenja za izradu mešavine za konstrukciju puta sa pratećim sadržajima, KO Ćićevac

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

09.10.2023.