Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

"SERBIA ZIJIN COPPER" d.o.o. Bor - Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izvođenja radova na uklanjanju – rušenju objekata br. 26 – konstrukcije i opreme hale konvertora i rafinacije

Na osnovu čl. 10.  i  čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

09.05.2022.

Konjska Reka, Nacionalni park „Tara“-Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje kompleksa kuća za odmor na kat. parceli 1158 K.O

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

29.04.2022.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za  izgradnju ulivno-izlivnih saobraćajnica na državnom putu IA reda broj 2 (autoput E-763) Beograd – Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac u Jakovu

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

11.04.2022.

Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za dekontaminaciju i rasklapanje otpadnih vozila (skladištenja otpadnih vozila, spoljašnjeg pranja po potrebi, dekontaminacije i rasklapanja otpadnih vozila)

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

18.03.2022.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja stanične zgrade sa parkingom u okviru kompleksa železničke stanice  "Beograd - Centar"

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

16.03.2022.

"Belgrade Airport" d.o.o., Beograd - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

16.03.2022.

Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta tretmana opasnog otpada mobilnim postrojenjem, čišćenjem suvim ledom, na lokacijama naručilaca u Republici Srbiji

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

15.03.2022.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno-komercijalnih objekata C1, C2, D1, D2 u okviru kompleksa železničke stanice „Beograd Centar“

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

15.03.2022.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije postojećih propusta u km 123+597 i propusta u km 123+972 pruge Crveni Krst - Zaječar - Prahovo Pristanište

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

04.02.2022.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje dalekovoda DV 110 kV br.116/1 TS Kosjerić – TS Sevojno

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

02.02.2022.