Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, na teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće

10.09.2021.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta preko Matejevačke reke

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

28.08.2021.

Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja faze 8 „Airport city“ Beograd – poslovni kompleks 2000

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

23.08.2021.

''Serbia Zijin Mining'' d.o.o, Bor - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta zapaljivih tečnosti i skladišta opasnog otpada na teritoriji KO Brestovac, na području grada Bora

Na osnovu čl. 10. stav 6. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i čl. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

23.07.2021.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Izgradnja glavne merno regulacione stanice (GMRS) "Autoput-Trgomatik"- Prva faza sa priključnim gasovodom na teritoriji gradske opštine Surčin, grad Beograd

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

21.07.2021.

Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat proširenja platforme C i rulne staze F sa pripadajućim servisnim putem na aerodromu "Nikola Tesla"

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

13.07.2021.

Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnja mosta preko reke Dulenke

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R. Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

12.07.2021.

Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sistema pristupnih saobraćajnica i parkirališta u funkciji pristanišne zgrade aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

08.06.2021.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat nadogradnje, sanacije i adaptacije postojećeg stambenog objekta, planirane spratnosti PO+ P+ 7+ Galerija, na KP br 833/1 KO Stari grad

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

07.06.2021.

Rešenje kojim se ispravlja greška u rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog dalekovoda DV 110 kV broj 1144B TE Kostolac A - TS Smederevo 3

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

06.06.2021.