Решење да је носилац пројекта YUNIRISK д.о.о. у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором у кругу Фабрике аутомотора „21. мај” у Раковици

Решење да је носилац пројекта YUNIRISK д.о.о. у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором у кругу Фабрике аутомотора „21. мај” у Раковици

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

              Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да је носилац пројекта YUNIRISK д.о.о. из Београда, Симина 18/1 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором у кругу Фабрике аутомотора „21. мај” у Раковици на КП 2372/1 КО Стара Раковица, територија Града Београда, на коју је Министарство животне средине и просторног планирања дало решење о сагласности бр. 353-02-00357/2009-02 од 13.12.2010. Носилац пројекта је у обавези да посебно обради поглавља у којима се одступило од претходних пројектних решења, а односи се на:
  • Повећање производних капацитета постројења за инертизацију отпада са 2500 t/god на 9000 t/god;
  • Унапређењем производног процеса преласком са шаржног на континуирани рад, као и адаптацију постојеће опреме и инсталација;
  • Повећање складишних капацитета коришћењем затвореног објекта површине 1000 m2 намењеног за складиштење разног индустријског отпада за коју носилац пројекта поседује интегралну дозволу за сакупљање, складиштење и третман;
Заинтересована јавност може да изврши увид донето решење у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.