ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о израђеном нацрту интегрисане дозволе

Обавештавамо вас да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт интегрисане дозволе за Оператера „ЗОРКА-ОПЕКА“ д.о.о., огранак Фабрика опеке Доње Црниљево, број захтева: 353-01-745/2023-05, за рад постројења и обављање активности производње фасадне опеке и клима блокова, на локацији катастарских парцела бр. 1363/1, 1351/1, 1351/3, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1361, 1362 и 1405/16, КО Доње Црниљево.

Увид у израђени нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење о израђеном нацрту интегрисане дозволе можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у складу са чланом 12. став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.