Нацрт за ревизију интегрисане дозволе постројење „МORAVACEM“ d.о.о. Поповац

Нацрт за ревизију интегрисане дозволе постројење „МORAVACEM“ d.о.о. Поповац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

                                               
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству заштите животне средине израђен Нацрт за ревизију интегрисане дозволе постројење „МORAVACEM“ d.о.о. Поповац, Поповац бб, 35 254 Поповац, под бројем: 353-01-00013/2019-03, за рад постројења и обављање активности производње цемента, на локацији к.п.бр. .2226, 2539/2, 280/2, 2530/11, 260/4, 260/5, 259/1, 269/5, 279, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 274/2, 275/2, 274/3, и 265/1, КО Поповац и 4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4598/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 4499, 4523, 4602/2, 4602/3, КО Буљане.

Увид у Нацрт за ревизију интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на израђен Нацрт овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21).