Нацрт ревизије интегрисане дозволе за оператера ,,Мессер Техногас“ А.Д.Београд

Нацрт ревизије интегрисане дозволе за оператера ,,Мессер Техногас“ А.Д.Београд

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 о израђеном нацрту ревизије интегрисане дозволе

 

Обавештавамо вас да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт ревизије интегрисане дозволе за оператера ,,Мессер Техногас“ А.Д.Београд, под бројем: 353-01-0003/2012-05, за рад постројења и обављања активности производње и промета техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, на локацији к.п.бр. 158/2, 159/1, 160/1, КО Стара Раковица.

Увид у израђени нацрт ревизије интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на израђени нацрт ревизије интегрисане дозволе овом органу, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 12, став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.