Нацрт интегрисане дозволе за оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:    

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о израђеном нацрту интегрисане дoзволе

 

Обавештавамо Вас да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт интегрисане дозволе за оператера „Титан Цементара Косјерић“ доо, број захтева: 353-01-145/2023-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње цементног клинкера у ротационим пећима, производним капацитетом који прелази 500 t дневно, на локацији катастарске парцеле бр. 1547, 1546, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1077/2, 1076, 1052/3, 1052/2, 1052/1, 1051/8, 1051/7, 1051/6, 1051/5, 1051/4, 1051/3, 1051/1, 1050/3, 1048, 1047, 1046, 1045, 1040/1, 1035 и 1097, све КО Галовићи.

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Мишљење о нацрту дозволе можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у складу са чланом 12. став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.