Нацрт интегрисане дозволе за оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о израђеном нацрту решења

о продужењу важења  интегрисане дозволе

 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт решења о продужењу важења интегрисане дозволе оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о. у Косјерићу, број 353-01-00372/2018-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње цемента, у Косјерићу, Улица Живојина Мишића бб, на локацији КП бр. 1547, 1051/3, 1051/8, 1546, 1038, 1035, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1052/3, 1052/1 КО Галовићи.

Увид у израђени нацрт може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на израђени нацрт решења о продужењу важења интегрисане дозволе, овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.