Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“д.о.о. Шабац

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“д.о.о. Шабац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издавању интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству заштите животне средине донето решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“д.о.о. Шабац, број захтева: 353-01-353-01-02096/2022-03 за рад целокупног постројења и обављање активности производње минералних ђубрива разних формулација, на локацији кат, на катастарским парцелама бр. 6915/39, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/68, 6915/41, 6915/69, 6915/104, 6915/29, 6915/26, 6915/40, 6915/47, 6915/51, 6915/64, 6915/73 и 6915/120 све К.О. Шабац.

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити на сајту министарства или у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова у наредних 30 дана, почев од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.