Izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha i/ili merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja

Opis

U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine izdaje saglasnosti operaterima stacionarnih izvora zagađivanja koji samostalno vrše merenje emisije primenom uređaja za kontinualno merenje. Uslovi u pogledu metoda merenja, kadra i opreme, koje mora da ispunjava operater koji samostalno vrši merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja primenom kontinualnih metoda propisani su Pravilnikom o uslovima za izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS”, broj 16/12). Ispitivanje ispravnosti sistema za kontinualno merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu vrši se prema zahtevima standarda SRPS EN 14181.

Usluga se pruža pravnim licima.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva za izdavanje saglasnosti operaterima za vršenje poslova merenja kvaliteta vazduha i/ili merenja emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja je:

 1. Popunjeni obrasci iz Pravilnika o uslovima za izdavanje saglasnosti operaterima za merenje kvaliteta vazduha i/ili merenja emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja;
 2. Propratna dokumentacija:-   original ili overenu fotokopiju, ne stariju od šest meseci, izvoda o registraciji privrednog subjekta;-   pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta;-   dokument kojim se dokazuje da tehnički odgovorno lice i ostala lica navedena u zahtevu imaju iskustvo u radu na poslovima vezanim za merenja emisije (npr. potvrda o završenoj obuci za rad na uređaju za kontinualno merenje emisije od strane proizvođača opreme, dokaz o internim obukama, izjava odgovornog lica da lica navedena u zahtevu ispunjavaju uslove za rad na poslovima vezanim za merenja emisije);
 3. Uz Prilog 2, Tabela 1. Podaci o opremi, potrebno je priložiti:
  –   fotokopiju radne knjižice tehnički odgovornog lica i ostalih lica navedenih u zahtevu (odakle se mogu videti podaci o školskoj i stručnoj spremi i podaci o zaposlenju i stažu);
 4.  Uz Prilog 1, Tabela 2. Objedinjeni podaci o kadru, potrebno je priložiti:
 5. Uz Prilog 1, Tabela 1. Opšti podaci o operateru, potrebno je priložiti:
  uputstva za navedenu opremu;
  dokument (izjavu) kojim se potvrđuje da je sistem za kontinualno merenje emisije (CEMS), odnosno svaka pojedinačna komponenta sistema, usklađena sa zahtevima standarda SRPS EN 14181;
  izveštaj stručne organizacije o sprovedenoj „QAL 2” proceduri (obezbeđenje poverenja nivoa 2) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 14181;
  dokaz (potvrdu) da operater sprovodi „QAL 3” proceduru u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 14181, odnosno da vodi evidenciju i prikaz rezultata merenja u skladu sa obezbeđenjem poverenja nivoa 3;
 6. Popunjen obrazac Priloga 3. Podaci o metodama merenja;
 7. Izveštaj o merenju emisija zagađujućih materija u vazduh, izvršenih kontinualnim uređajem za merenje emisije.
 8. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu 7.550,00 dinara na:model: 97svrha uplate: taksa za izdavanje saglasnosti (prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, Tarifi republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, br. 57/14)). poziv na broj: 50-016 žiro račun broj: 840-742221843-57 (Budžet Republike Srbije)

U slučaju izmena podataka navedenih u važećoj saglasnosti za merenje kvaliteta vazduha i/ili merenja emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja, podnosi se zahtev za reviziju saglasnosti.

Uz zahtev za reviziju saglasnosti podnose se popunjeni obrasci iz Pravilnika i propratna dokumentacija, koji se odnosi na izmenu podataka, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 4.370,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016
(Prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, Tarifi republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, broj 57/14)).


Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd