Izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

Opis

Merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu) vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) i Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 11/10, 75/10 i 63/13).

Poslove merenja kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu), prema Zakonu o zaštiti vazduha, mogu da vrše ovlašćena pravna lica koja imaju dozvolu Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, ukoliko ispunjavaju uslove u pogledu kadra, opreme i prostora, kao i ako su stručno i tehnički osposobljena prema zahtevima standarda SRPS ISO 17025. Navedeni uslovi u pogledu kadra, opreme i prostora koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu) propisani su Pravilnikom o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS”, broj 1/12). U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha stručna i tehnička osposobljenost dokazuje se sertifikatom o akreditaciji koji izdaje Akreditaciono telo Srbije.

Usluga se pruža pravnim licima.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu) je:

1) Popunjeni obrasci iz Pravilnika o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja;

2) Propratna dokumentacija:

a) U Prilogu 1, uz Tabelu 1. Opšti podaci o pravnom licu koje vrši merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu), potrebno je priložiti:

  • Izvod o registraciji privrednog subjekta
  • Rešenje o registraciji privrednog subjekta

b) U Prilogu 1, uz Tabelu 2. Objedinjeni podaci o kadru, potrebno je priložiti:

  • Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta
  • Fotokopiju radne knjižice (odakle se vide podaci o školskoj i stručnoj spremi i podaci o zaposlenju i stažu, za svakog od navedenih zaposlenih)

v) U Prilogu 3, uz Tabelu 1. Podaci o opremi za merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu), potrebno je priložiti:

  • Uputstvo za navedeni uređaj ili standardna operativna procedura koju laboratorija koristi pri radu sa uređajem

g) U Prilogu 4, uz Tabelu Podaci o prostoru za obavljanje poslova merenja kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu), potrebno je priložiti:

  • Skicu laboratorije sa označenim prostorijama i legendom oznaka

d) Fotokopija reprezentativne ponude i ugovora

đ) Dokument kojim se dokazuje da se određivanje mernih mesta i lokacija za uzimanje uzoraka vrši u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha

e) Standardna operativna procedura ili uputstvo za obezbeđivanje kvaliteta podataka prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i dokument o uspešno obavljenom međulaboratorijskom ispitivanju

ž) Primerak Izveštaja o izvršenom merenju nivoa zagađujućih materija u vazduhu

z) Spisak zagađujućih materija za čije merenje i uzorkovanje tražite dozvolu sa priloženim aktom o akreditaciji, i metoda ispitivanja za svaku navedenu zagađujuću materiju

3) Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 7.550,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016
(Prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, Tarifi republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, broj 57/14)).

Navedene informacije potrebno je da budu usklađene sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 11/10, 75/10 i 63/13). Napomena se posebno odnosi na opseg merenja i izražavanje rezultata merenja u jedinicama mere koje su u skladu sa Uredbom (ukoliko je izražavanje u ppm, izvršiti konverovanje).

U slučaju izmena podataka navedenih u važećoj dozvoli za merenje kvaliteta vazduha (nivoa zagađujućih materija u vazduhu), podnosi se zahtev za reviziju dozvole.

Uz zahtev za reviziju dozvole podnose se popunjeni obrasci iz Pravilnika i propratna dokumentacija, koji se odnosi na izmenu podataka, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 4.370,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016
(Prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, Tarifi republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, broj 57/14)).


Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd