Izdavanje dozvola za uvoz/izvoz klima uređaja koji sadrže fluorovane gasove sa efektom staklene bašte

Opis

Ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz/izvoz klima uređaja koji sadrže fluorovane gasove sa efektom staklene bašte na osnovu podnetog zahteva za izdavanje dozvole. Dozvole se izdaju za uvoz i/ili izvoz prozorskih ili zidnih samostalnih (kompaktnih) uređaja za klimatizaciju, kao i prozorskih ili zidnih klimatizacionih split-sistema koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte pravnim licima i preduzetnicima evidentiranim za obavljanje poslova uvoza i/ili izvoza tih proizvoda i/ili opreme, na osnovu njihovog zahteva za izdavanje dozvole za uvoz odnosno izvoz tih proizvoda i/ili opreme.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i/ili klima uređaja koji sadrže fluorovane gasove sa efektom staklene bašte podnosi se na odgovarajućem Obrascu.

Uz popunjen zahtev potrebno je priložiti i:

  • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.540,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016);
  • profakturu firme isporučioca robe za prvu isporuku;
  • sertifikat i/ili izjavu o poreklu, tipu i nameni proizvoda i/ili nameni proizvoda i/ili opreme, sastavu supstance koju oprema sadrži ili na koju se oslanja;
  • katalog sa tehničkim specifikacijama klima uređaja ili drugi dokument iz kojeg se vidi količina gasa u klima uređaju.Dozvola se izdaje u formi rešenja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja kompletnog zahteva, za više isporuka na period od godinu dana i važi od 1. januara do 31. decembra godine za koju je izdata.
  • Dozvole se izdaju po proizvođaču, na osnovu modela proizvoda i/ili opreme navedenih u zahtevu.

Uvoznik, odnosno izvoznik je obavezan da odmah nakon realizacije uvoza, odnosno izvoza, a najkasnije do 31. decembra godine za koju je dozvola izdata, dostavi Ministarstvu dokaz o realizovanom uvozu odnosno izvozu proizvoda i/ili opreme koji sadrže fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, tj. jedinstvenu carinsku ispravu, zajedno sa kopijom faktura isporučilaca robe.


Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstva zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd


Obrasci