Izdavanje dozvola za uvoz/izvoz fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

Opis

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz/izvoz fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte podnosi se na odgovarajućem Obrascu.

Uz popunjen zahtev potrebno je priložiti i:

  • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.540,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016);
  • profakturu firme isporučioca robe;
  • sertifikat i/ili izjavu o poreklu, vrsti, količini, sastavu gasa ili smeše koja se uvozi ili izvozi, podatak o svrsi uvoza.Dozvola se izdaje u formi rešenja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja kompletnog zahteva, za svaku isporuku posebno i važi do kraja kvartala za koji je izdata.
  • Uvoznik, odnosno izvoznik je obavezan da odmah nakon realizacije uvoza, odnosno izvoza, a najkasnije do isteka kvartala za koji je dozvola izdata, dostavi Ministarstvu dokaz o uvezenim odnosno izvezenim količinama fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, tj. jedinstvenu carinsku ispravu, kao i kopiju fakture isporučioca robe.

Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd


Pravni osnov

U skladu sa članom 53. tačka 3) Zakona o zaštiti vazdiha („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/13) zabranjen je uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte bez dozvole Ministarstva.

Na osnovu člana 5. i u vezi sa čl. 6. i 7. Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova („Službeni glasnik RS”, broj 120/13) Ministarstvo izdaje dozvole za uvoz/izvoz fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte pravni licima i/ili preduzetnicima upisanim u eidenciju Ministarstva za obavljanje tih delatnosti.


Obrasci: