РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИН. ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2023.ГОДИНИ

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - oдлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон, 95/18 - др. закон) члана 12. став 7. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услoвима и нaчину рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумима и мeрилима зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчину прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другим питaњима oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС“, број 25/18) члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон) на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години (у даљем тексту: Јавни конкурс) Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић, по решењу о овлашћењу број 021-01-36/22-09 од 10. новембра 2022. године, доноси        

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

I

Министарство заштите животне средине је дана 26. јуна 2023. године објавило Одлуку о утврђивању коначне ранг листе пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине Републике Србије по Јавном конкурсу за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години, који обухватају активности у вези са пружањем подршке јединицама локалних самоуправа у спречавању нелегалног депоновања отпада и превенцији настајања нових дивљих депонија на територији Републике Србије.

Комплетан текст решења можете преузети овде.