ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 4. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18), и члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, брoj 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС”, број 138/22 и 75/23), чланом 90в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, брoj 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон) и Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, брoj 36/09, 10/13, 26/21-др. закон)

Министарство заштите животне средине расписује,

 

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСКТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

 

Jавни конкурс расписује се за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконсктрукције и санације котларница за грејање у 2023. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), у складу са Законом о заштити животне средине средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон), Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, брoj 36/09, 10/13, 26/21-др. закон), Уредбом о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18, у даљем тексту: Уредба) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18 у даљем тексту: Правилник).

Комплетан Јавни конкурс можете преузети овде
 
Образац захтева можете преузети овде