Дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања

Потребна документација:

Уз захтев за добијање дозволе за мерење квалитета ваздуха и/или емисије у ваздуху, потребно је приложити:

  1. Попуњене обрасце из правилника
  2. Пропратну документацију (документација за мерење емисијeдокументација за мерење квалитета ваздуха).

Доказ о уплаћеној административној такси од 7.550,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

Наведену документацију правно лице доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Напомена:

У случају измена података наведених у важећој дозволи за мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања и/или дозволи за мерење квалитета ваздуха, подноси се захтев за ревизију дозволе.

Том приликом, уз захтев за ревизију дозволе подносе се попуњени обрасци из Правилника и пропратна документација, који се односи на измену података, као и доказ о уплаћеној административној такси од 4.370,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016


Списак правних лица са важећим овлашћењима за мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања, можете преузети овде.

Списак правних лица са важећим овлашћењима за мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху), можете преузети овде.