Документација која се подноси уз захтев за прекогранично кретање отпада

Документација која се подноси уз захтев за прекогранично кретање отпада

Захтеви се у оквиру ових администартивних поступака подносе писано на прописаном Обрасцу са пратећом документацијом. 

Захтев за прибављање Дозволе / Потврде се подноси Министарству заштите животне средине, на адресу Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд, насловљен за Одсек за прекогранично кретање отпада. 

Одсек у складу са Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 34/2022) за увоз опасног отпада врши издавање Дозволa за увоз опасног отпада.
Образац захтева за издавање Дозвола за увоз опасног отпада можете преузети овде. 

Одсек ће у складу са добијеним препорука за поједностављање поступка, док се не уведе електронска писарница, Подносиoцу Обавештењa о прекограничном кретању опасног отпада (Competent authorities of dispatch) електронским путем потврдити пријем нотификације, однoсно прихватати да Подносилац захтева за увоз опасног отпада може затражити информације о Броју захтева за прекогранично кретање отпада електронским путем на следећу електронску адресу надлежног органa waste@eko.gov.rs или позивајући број телефона 011/31 20 114. 

У складу са Законом о општем управном поступку надлежни орган издаје Број захтева и обавештава Извозника/Увозника о неопходној допуни документације.


Одсек у складу са Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 34/2022), за извоз опасног отпада врши издавање Дозволa за извоз опасног отпада.

Образац захтева за издавање Дозвола за извоз опасног отпада можете преузети овде. 

Уз образац захтева за добијање дозволе за извоз опасног отпада подноси се Обавештењe о прекограничном кретању опасног отпада (Notification document- Annex 1A), Документ о прекограничном кретању отпада (Movement document Annex 1B), Извештај о испитивању отпада и Доказ о уплати републичке административне таксе, за подношење захтева (по тарифном броју 1) у форми копије.

Одсек ће у складу са добијеним препорука за поједностављање поступка, док се не уведе електронска писарница, прихватати да Подносилац захтева за извоз опасног отпада / Подносилац Обавештењa о прекограничном кретању опасног отпада (Notification document) може затражити Број обавештења о прекограничном кретању отпада (нотификациони број) електронским путем на следећу електронску адресу надлежног органa  waste@eko.gov.rs или позивајући број телефона 011/31 20 114.

У складу са Законом о општем управном поступку надлежни орган издаје нотификациони број и обавештава Извозника о неопходној допуни документације.


Одсек у складу са Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 34/2022), за транзит опасног отпада врши издавање Дозволa за транзит опасног отпада.

Образац захтева за транзит опасног отпада се не подноси за започете нотификационе поступке од стране држава извоза.

Одсек ће у складу са добијеним препорука за поједностављање поступка, док се не уведе електронска писарница, Подносиoцу Обавештењa о прекограничном кретању неопасног отпада (Competent authorities of dispatch) електронским путем потврдити пријем нотификације, однoсно прихватати да Подносилац захтева за транзит опасног отпада може затражити информације о Броју захтева за прекогранично кретање отпада електронским путем на следећу електронску адресу надлежног органa waste@eko.gov.rs или позивајући број телефона 011/31 20 114.

У складу са Законом о општем управном поступку надлежни орган издаје Потврду о пријему нотификације, број захтева и обавештава Извозника/Увозника/Посредника о неопходној допуни документације.


Одсек у складу са Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 34/2022), за увоз и извоз  нeопасног отпада врши издавање Дозволa увоз и извоз нeопасног отпада.

Обрасце захтева за издавање Дозвола за увоз и извоз нeопасног отпада можете преузети овде.


Одсек у складу са Уредбом о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за његово попуњавање („Службени гласник РС”, бр. 34/2022) за увоз и извоз и транзит неопасног отпада врши издавање Пoтврда o пријави прекограничног кретања за увоз и извоз и транзит неопасног отпада.

Обрасци захтева за издавање Пoтврда o пријави прекограничног кретања за увоз и извоз неопасног отпада можете преузети овде. 
 

Образац захтева за транзит неопасног отпада се не подноси за започете нотификационе поступке од стране држава извоза.


Одсек ће у складу са добијеним препорука за поједностављање поступка, док се не уведе електронска писарница, Подносиoцу Обавештењa о прекограничном кретању неопасног отпада (Competent authorities of dispatch) електронским путем потврдити пријем нотификације, однoсно прихватати да Подносилац захтева за транзит нeопасног отпада може затражити информације о Броју захтева за прекогранично кретање отпада електронским путем на следећу електронску адресу надлежног органa waste@eko.gov.rs или позивајући број телефона 011/31 20 114.

У складу са Законом о општем управном поступку надлежни орган издаје Потврду о пријему нотификације, број захтева и обавештава Извозника/Увозника/Посредника о неопходној допуни документације..

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДОКУМЕНТЦИЈУ

У складу са Законoм о управљању отпадом Дозволе / Потврде за увоз, извоз и транзит отпада се одобравају, уколико је тај период покривен документацијом, у више пошиљки за период до 12 месеци. Подносилац захтева може затражити Дозволу / Потврду за прекогранично кретање отпада у више пошиљки у случају када се ради о отпаду истих физичко-хемијских особина, који се отпрема на исто одредиште за утврђену руту кретања и граничне прелазе. 

Уз Образац захтева за добијање ДОЗВОЛЕ за увоз, извоз и транзит отпада подноси се прописана документација-Општа документација и Посебна документација, у складу Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (“Сл. гласник РС”, бр. 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017, 98/2017, 38/2018 и 6/2021). 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА обухвата документацију (прописана чланом 3 Правилникa):

 • Обавештење о прекограничном кретању отпада (Notification document) издато од стране надлежног органа земље извоза
 • Документ о прекограничном кретању отпада (Movement document) и 
 • Извештај о испитивању отпада, издат од стране овлашћених лабораторија за испитавње отпада. Списак овлађћених лабораторија налази се на линку: https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom

ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА прописана је следећим члановима Правилникa:

 • увоз опасног отпада (члан 8. став 1. и члан 9 )   
 • извоз и транзит опасног отпада (члан 8. став 2. и члан 9)   
 • увоз нeопасног отпада (члан 6)   
 • извоз нeопасног отпада (члан 7)  

Посебна документација за прекогранично кретање отпада обухвата:

 1. Уговор између увозника и извозника отпада, са роком важности до завршетка испоруке отпада и са регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у државу извоза ако испоручени отпад није третиран како је намеравано, у форми оригинала;
 2. Уговор између увозника отпада и прерађивача, уколико увозник није истовремено и прерађивач отпада, у форми оригинала;
 3. Изјава извозника отпада о врсти, количини, саставу, месту и технолошком процесу из кога настаје отпад, као и о разлозима за његов извоз, у форми оригинала;
 4. Изјава прерађивача отпада о капацитетима постројења за прераду увезеног отпада и врсти отпада који ће настати прерадом увезеног отпада, као и о начину његовог збрињавања, издату од стране прерађивача отпада, у форми оригинала;
 5. Доказ да су увозник, извозник, посредник и превозник отпада регистровани за обављање делатности управљања отпадом, у форми копије; 
 6. Дозволу за управљање отпадом за обављање делатности складиштења/третмана отпада, издату од стране Министарства заштите животне средине, АП Војводина или јединице локалне самоуправе, у форми копије;
 7. Међународни сертификат за превоз отпада и опасних материја, у форми копије;
 8. Доказ о обавезном осигурању опасне отпадне материје у домаћем и међународном превозу за случај штете причињене трећим лицима, којим је обухваћена и штета загађења животне средине, издат од стране овлашћене осигуравајуће куће, у форми оригинала или оверене копије;
 9. Одговарајуће полису осигурања или јемство банке на износ који је потребан за покриће трошкова прераде опасног отпада без опасности по животну средину, издат од стране осигуравајуће куће или банке, у форми оригинала или оверене копије;
 10. Полису осигурања превозника отпада или јемство банке на износ који је потребан за покриће трошкова санације животне средине као последице оштећења амбалаже отпада при превозу, чији је корисник Министарство, издат од стране осигуравајуће куће или банке, у форми оригинала или оверене копије;
 11. Доказ о уплати републичке административне таксе, издат од стране поште, банке или институције овлашћене за послове платног промета, у форми копије.

Министарствo заштите животне средине, Одсек за прекогранично кретање као надлежни орган Републикe Србијe за издавање Дозвола за прекогранино кретање отпада прибавља по службеној дужности Записник о инспекцсијком надзору у вези са испуњеношћу услова за извоз / увоз отпада у складу са важећим Правилником о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада.

У поступку одлучивања Министарствo заштите животне средине разматра сву приложену документацију на којој ће се заснивати свака Дозвола појединачно. С тим у вези наглашавамо да се:

 • дозвола не може издати за количину која ће у будућности бити сакупљена од стране извозника, јер су његова својства непозната и неиспитана, а основ за издавање Дозволе је управо Извештај о узирковању и испитивању конкретне количине отпада за који се гарантује састав, количина и својства отпада.
 • да се одобри вишекратна испорука отпада који није сакупљен, нити узоркован (у случају када отпад садржи исте физичко-хемијске особине, а извоз обухвата период од 12 месеци).
 • у Документу о прекограницном кретању неопасног отпада за сваку пошиљку морају бити унети сви подаци који ће садржати идентификацију, количину и својства отпада који се утврђује узорковањем и испитивањем, те стим у вези овај документ мора да се заснива на индивидуално одређеном отпаду - тачној идентификацији отпада који се испоручује, идентификацији његове тачне локације, укупној количини и количини која је узиркована, утврђеним физицко-хемијским својствима отпада и његовом каратктеру.
 • дозволе за извоз отпада не издају преко капацитета које су одобрене од стране надлежних органа за издавање Дозвола за управљање отпадом и Сагласности на процену утицаја на животну средину или одлуку надлежног органа о ослобађању обавезе израде процене утицаја на животну средине и/или дозволу за рад постројења у којем ће се вршити третман увезеног отпада, у складу са законом, издату од стране надлежног органа за животну средину (покрајински или републички); 

Такође, неопходно је да се уз захтев прецизирају подаци о тарифном броју царинске тарифе, начину превоза и испоруке отпада (одједном или у више пошиљки) као и податке о граничном прелазу на коме ће се извршити увоз, очекиваном термину доласка отпада на гранични прелаз и рути кретања отпада од граничног прелаза до царинарнице и даље до прерађивача.

Подносиоц захтева може у складу са чл. 103 став 3. Закона о општем управном поступку доставити Изјаву у вези прибављања података по службеној дужности.

Образац Изјаве која се прилаже уз Захтев можете преузети овде.