Административне таксе за издавање дозвола и потврда за прекогранично кретање отпада

Административне таксе за издавање дозвола и потврда за прекогранично кретање отпада

Републичка административна такса за издавање Дозволa / Потврдa za прекогранично кретањe отпада *
 

Сврха уплате Износ таксе у РСД
Тарифни број 1.  
За захтев 380,00
Тарифни број 197.  
За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана 38.730,00
За дозволу за извоз неопасног отпада 232.410,00
За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине 92.980,00
За дозволу за извоз опасног отпада / for permit the transit of hazardous waste ** 74.910,00
За дозволу за транзит опасног отпада 74.910,00
За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе неопасног отпада за који се не издаје дозвола / for Certificate of transboundary movements of waste from the list of non-hazardous waste for which no permit is issued ** 7.120,00
   
Назив  и адреса примаоца:
Буџет Републике Србије
Број рачуна: 840-742221843-57
модел 97, позив на број: 50-016
 

* На основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017 – усклађени дин. изн. 113/2017, 3/2018 – испр. и 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022 и 54/2023 - усклађени дин. изн.) 

** За девизну уплату у ЕУР, динарску противвредност износа можете извршити пратећи дневни раст курсне листе који можете видети на веб страници: 
http:/www.nbs.rs/internet/english/index.html)
Инструкцијa за девизно плаћање администартивне таксе у ЕУР можете преузети овде
Динарска противредност прилива распоређује се у Буџет Републике Србије, републичка административна такса за издавање дозволе / потврде 

For foreign currency payment in EUR, you can make the dinar equivalent of the amount by following the daily growth of the exchange rate, which you can see on the website: http: /www.nbs.rs/internet/english/index.html)
Payment instructions for foreign currency of administrative fees in EUR can be downloaded here
The dinar equivalent of the inflow is allocated to the Budget of the Republic of Serbia, the republic administrative fee for issuing a Permit / Certificate
 

Доказ о уплати републичке административне таксе:

У складу са препоруком за поједностављење поступака Одсек за прекогранично кретање отпада прихвата као доказ о уплати републичке административне таксе за издавање Дозволе / Потврде, извод са пословног рачуна подносиоца захтева без печата банке, имајући у виду да је такав начин плаћања већ прихваћен као валидан на основу Мишљења Министарства финансија бр. 434-01-7/07-04 од 25.05.2009. године, иако се исто позива на одредбе Закона о платном промету које сада нису на снази, имајући у виду да се променом прописа нису промениле обавезе банке о достављању извода са пословног рачуна клијенту.