Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије

Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије се подноси на меморандуму у слободној форми. Уз захтев је потребно доставити следећу документацију, у складу са чланом 70 став 2 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон):

 

1) подаци о подносиоцу захтева (назив оператера, адреса, контакт особа, контакт телефон);

2) доказ о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре (фотокопија решења или извод о регистрацији привредног субјекта) и Оснивачки акт;

3) подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада са шестоцифреним индексним бројевима отпада и називима за сваку врсту отпада, чије се сакупљање и транспорт планира, у складу са Каталогом отпада који је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);

4) подаци о опреми за сакупљање отпада (докази о набавци опреме или изјава о поседовању опреме за сакупљање отпада (контејнери, бурад, кутије, вреће и др.), са подацима о димензијама, капацитету и материјалу од ког је израђена опрема); за сакупљање опасног отпада доказ о поседовању опреме која има важећи сертификат о исправности за сакупљање одређеног опасног отпада;

5) подаци о локацији на којој ће бити постављена опрема за сакупљање отпада (локације произвођача отпада и/или других власника отпада на територији Републике Србије);

6) подаци о возилима за транспорт неопасног и/или опасног отпада (читачи и копије саобраћајних дозвола теретних и прикључних возила; подаци о власништву над возилима; уговор о лизингу; уговор о коришћењу возила).

 

Уз захтев за издавање дозволе за транспорт отпада потребно је доставити и:

 

1) дозволе за транспорт отпада издају се у складу са одредбама члана 70 Закона о управљању отпадом и у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, за превоз отпада за сопствене потребе и за јавни превоз:

 

a. Јавни превоз отпада:

Дозвола за транспорт отпада се издаје без прописане Лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају возилом чија је највећа дозвољена маса до 3500 kg и које је у власништву, у финансијском лизингу или у закупу подносиоца захтева за издавање дозволе за транспорт отпада.

Дозвола за транспорт отпада се издаје уз достављање фотокопије прописане Лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају, коју подносилац захтева за транспорт отпада прибавља од министарства надлежног за послове саобраћаја, у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају.

 

б. Превоз отпада за сопствене потребе:

 

Дозвола за транспорт отпада, за сопствене потребе и без накнаде за транспорт, издаје се привредном субјекту уколико поседује дозволу за складиштење и/или третман отпада, само за оне врсте отпада које су наведене у дозволи за складиштење и/или третман отпада.

 

Дозвола за транспорт сопственог отпада издаје се привредном субјекту, односно произвођачу отпада који вршењем своје претежне делатности производи отпад, само за оне врсте отпада које настају вршењем претежне делатности (нпр. грађевинска фирма производи грађевински отпад, текстилна индустрија производи текстилни отпад и др.);

 

2) ADR Сертификат уколико је у питању цистерна за транспорт одређених опасних материја.

3) Сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, издат од надлежног органа или одговарајуће међународне институције овлашћене за сертификовање саветника;

4) Уговор са лицем које је стално запослено или ангажовано путем уговора о пружању услуга на пословима и радним задацима саветника за безбедност у транспорту опасног терета;

5) ADR Сертификат о стручној оспособљености возача за управљање возилима којима се врши транспорт опасног отпада, издат од надлежног органа;

6) Потврде о стручној оспособљености запослених на пословима у транспорту опасне робе, издате од саветника за безбедност у транспорту опасне робе;

7) Полиса за осигурање од одговорности за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица и загађења животне средине за обављање делатности транспорта опасног отпада друмским саобраћајем на територији Републике Србије, са уговореним периодом осигурања од најмање пет година и плаћеном премијом осигурања за годину дана;

8) доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе (фотокопија налога за пренос или извод/потврда оверено од банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016), у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:

- 330,00 динара за подношење захтева за издавање дозволе (тарифни број 1);

- 33.650,00 динара за доношење решења о издавању дозволе (тарифни број 197).