Захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије

Захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије се подноси у слободној форми, на меморандуму привредног субјекта.

Уз захтев се доставља следећа документација, у складу са чланом 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон):

1) подаци о подносиоцу захтева (назив оператера, адреса, контакт особа, контакт телефон);

2) доказ о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре (фотокопија решења или извод о регистрацији привредног субјекта) и Оснивачки акт;

3) подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада са шестоцифреним индексним бројевима отпада и називима за сваку врсту отпада, чије ће се сакупљање вршити, у складу са Каталогом отпада који је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);

4) подаци о опреми за сакупљање отпада (докази о набавци опреме или изјава о поседовању опреме за сакупљање отпада: контејнери, бурад, кутије, вреће и др., са подацима о димензијама, капацитету и материјалу од ког је израђена опрема); за сакупљање опасног отпада доказ о поседовању опреме која има важећи сертификат о исправности за сакупљање одређене врсте опасног отпада;

5) изјава о локацијама на којима ће бити постављена опрема за сакупљање отпада, односно изјава да ли ће се отпад сакупљати од правних лица/предузетника или од физичких лица:

- уколико се сакупљање отпада врши од правних лица/ предузетника, потребно је дати податке о локацијама произвођача отпада и/или других власника отпада на територији Републике Србије на којима ће опрема бити постављена (сакупљање отпада се врши на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи),

- уколико се сакупљање отпада врши од физичких лица, потребно је доставити сагласност јединице локалне самоуправе о сакупљању отпада на њеној територији, са дефинисаним врстама отпада (индексни број отпада) које се сакупљају;

6) уговор о пословно-техничкој сарадњи о вршењу услуге транспорта отпада закључен са привредним субјектом који поседује дозволу за транспорт предметног отпада на територији Републике Србије, издате од надлежног органа (фотокопија);

7) доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе (фотокопија налога за пренос или извод/потврда оверено од банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016), у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:

- 330,00 динара за подношење захтева за издавање дозволе (тарифни број 1);

- 20.200,00 динара за доношење решења о издавању дозволе (тарифни број 197).