Захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије

Захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије се подноси на меморандуму у слободној форми. Уз захтев је потребно доставити следећу документацију, у складу са чланом 70 став 2 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон):

 

1) подаци о подносиоцу захтева (назив оператера, адреса, контакт особа, контакт телефон);

2) подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада са шестоцифреним индексним бројевима отпада и називима за сваку врсту отпада, чије се сакупљање планира, у складу са Каталогом отпада који је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);

3) подаци о опреми за сакупљање отпада (докази о набавци опреме или изјава о поседовању опреме за сакупљање отпада (контејнери, бурад, кутије, вреће и др.), са подацима о димензијама, капацитету и материјалу од ког је израђена опрема); за сакупљање опасног отпада доказ о поседовању опреме која има важећи сертификат о исправности за сакупљање одређеног опасног отпада;

4) подаци о локацији на којој ће бити постављена опрема за сакупљање отпада (локације произвођача отпада и/или других власника отпада на територији Републике Србије);

5) уговор о пословно-техничкој сарадњи о вршењу услуге транспорта отпада закључен са привредним субјектом који поседује дозволу за транспорт отпада на територији Републике Србије, издате од надлежног органа (фотокопија).

 

Уз захтев за издавање дозволе за сакупљање отпада потребно је доставити и:

 

1) доказ о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре (фотокопија решења или извод о регистрацији привредног субјекта) и Оснивачки акт;

2) доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе (фотокопија налога за пренос или извод/потврда оверено од банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016), у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:

- 330,00 динара за подношење захтева за издавање дозволе (тарифни број 1);

- 20.200,00 динара за доношење решења о издавању дозволе (тарифни број 197).