Hemijski udesi

Potrebna dokumentacija, obrasci, kao i republičke administrativne takse

Potrebna dokumentacija:

 1. U skladu sa članom  59. Zakona o zaštiti životne sredine, operater dostavlja  Obaveštenje o novom seveso postrojenju, odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa, obrazac Obaveštenja možete preuzeti ovde;
 2. Uz obrazac Obaveštenja potrebno je dostaviti  i dokaz o uplati administrativne takse (izvod sa poslovnog računa stranke) na žiro račun Budžeta Republike Srbije (broj žiro računa 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016) u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od:

3.860,00  dinara  – tarifni broj 196;

Navedeno Obaveštenje operater dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odsek za zaštitu od velikog hemijskog udesa
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd


Za davanje saglasnosti na dokumenta Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, potrebno je priložiti:

 1. Zahtev za davanje saglasnosti na dokumenta Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa (Zahtev  se podnosi na memorandumu u slobodnoj formi, potpisan od strane ovlašćenog lica);
 2. Propratnu dokumentaciju (tri primerka Izveštaja o bezbednosti i tri primerka Plana zaštite od udesa u pisanoj formi  i jedan u elektronskom obliku);
 3. Dokaze o uplati  administrativnih taksi za davanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa (izvod sa poslovnog računa stranke) na žiro račun Budžeta Republike Srbije (broj žiro računa 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016) u skladu sa članom 60a. Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od:
  1. 92.980,00 dinara za davanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti – tarifni broj 196;
  2. 54.220,00  dinara za davanje saglasnosti na Plana zaštite od udesa – tarifni broj 196;
  3. 46.450,00  dinara za ažuriranje Izveštaja o bezebdnosti – tarifni broj196;
  4. 23.250,00  dinara za ažuriranje Plana zaštite od udesa – tarifni broj 196.

Navedenu dokumentaciju operater dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odsek za zaštitu od velikog hemijskog udesa
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd