Izdavanje saglasnosti na promet prepariranih trofeja riba

Izdavanje saglasnosti na promet prepariranih trofeja riba

Promet prepariranih trofejnih primeraka riba ili delova riba zabranjen je bez saglasnosti ministra. Zahtev za izdavanje saglasnosti na promet prepariranih trofeje riba podnose fizička i pravna lica u pisanoj formi.

Zahtev za izdavanje saglasnosti na promet prepariranih trofeja riba sadrži:

  • broj trofeja koji se stavlja u promet;
  • vrstu ribe od koje potiče trofej;
  • mesto iz koga se trofej stavlja u promet;
  • mesto gde se trofej upućuje.

Gde i kako

Zahtev se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 51. stav 5. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).