Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavlja poslove koji se odnose na:

 • koordinaciju i praćenje sprovođenja međunarodnih procesa vezanih za sprovođenje politike održivog razvoja;
 • koordinaciju aktivnosti i procesa vezanih za sprovođenje politike održivog razvoja na nacionalnom nivou; izradu, usaglašavanje i zaključivanje međunarodnih, regionalnih i bilateralnih ugovora kojima se stvara državno pravni okvir za uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje; praćenje i analizu međunarodno-pravnih instrumenata;
 • koordinaciju sprovođenja multilateralnih sporazuma i saradnju sa sekretarijatima multilateralnih sporazuma u cilju njihovog sprovođenja;
 • učešće u pripremi platformi u okviru multilateralne saradnje, zastupanje delegacija na međunarodnim i regionalnim skupovima u oblasti životne sredine i održivog razvoja;
 • vođenje bilateralne i regionalne saradnje u oblasti životne sredine kroz izradu, usaglašavanje i zaključivanje regionalnih, bilateralnih, odnosno međudržavnih dokumenata u saradnji sa drugim organizacionim jedinicima Ministarstva;
 • učešće u izradi, usaglašavanju i zaključivanju programa saradnje, kao osnovnih dokumenata kojima se definišu konkretne oblasti i teme međunarodne saradnje;
 • praćenje tokova razvoja i stanja oblasti životne sredine na bilateralnom i regionalnom nivou i predlaganje mera i aktivnosti na usklađivanju nacionalnih prioriteta i pristupa međunarodnoj saradnji;
 • saradnju sa regionalnim organizacijama u oblasti životne sredine;
 • saradnju sa drugim državnim organima i institucijama u ostvarivanju međunarodnih obaveza u oblasti životne sredine;
 • evidencija i praćenje sprovođenja međunarodnih sporazuma, protokola i inicijativa u oblasti životne sredine;
 • zastupanje delegacija na međunarodnim i regionalnim skupovima u oblasti životne sredine; koordinaciju poslova vezanih za pristupanje EU i pripremu za pregovore o pristupanju u oblasti životne sredine;
 • koordinaciju izrade pratećih dokumenata potrebnih za izradu Pregovaračke pozicije, koordinaciju implementacije projekata koji se odnose na proces pristupanja EU (ENVAP) projekat, koordinaciju pripreme i praćenja sprovođenja Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju u oblasti životne sredine;
 • praćenje i izveštavanje o sprovođenju obaveza Ministarstva u procesu evropskih integracija u oblasti životne sredine; saradnju sa drugim organima državne uprave u okviru Pregovaračke grupe 27, pregovaračkim timom  i institucijama EU;
 • koordinaciju izrade i praćenje implementacije strateških dokumenata za pristupanje Evropskoj uniji u oblasti životne; koordinaciju pripreme pregovaračkih pozicija u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU;
 • praćenje legislative EU iz delokruga rada Ministarstva, koordinaciju izrade uporednih analiza i izveštavanje o stepenu aproksimacije u oblasti životne sredine;
 • koordinaciju stručne redakture unošenje podataka u bazu planiranih propisa za stručnu redakturu, iniciranje i praćenje projekata tehničke  pomoći EU (TAEKS i PLAC);
 • sačinjavanje informacija o obavezama u procesu pristupanja EU u oblasti životne sredine;
 • organizaciju  sastanaka za potrebe Pregovaračke grupe 27, informisanje o obavezama u procesu pristupanja EU u oblasti životne sredine;
 • druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Grupa za normativno – pravne poslove u oblasti međunarodne saradnje i evropskih integracija;
 • Odeljenje za međunarodnu saradnju;
 • Odsek za evropske integracije.