Javne rasprave

Na stranicama Javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati komentare, sugestije i prilagati dokumente u vezi sa predmetom javne rasprave.

  • Komentare i sugestije u vezi sa predmetom javnih rasprava svi zainteresovani mogu slati, isključivo u pisanom obliku, posredstvom Web sajta ministarstva, elektronskom poštom, faksom ili poštom.
  • Svaki komentar mora da sadrži kontakt podatke podnosioca (najmanje puno ime, broj telefona i e-mail adresu).
  • Svi komentari i prilozi koji stignu putem elektronske pošte biće objavljeni na Web sajtu ministarstva. Svi komentari i prilozi koji stignu putem faksa i pošte biće skenirani i objavljeni.
  • Zapisnici i/ili audio snimci diskusija na okruglim stolovima biće takođe objavljeni na Web sajtu.
  • Poverljivi podaci u vezi sa datim komentarima moraju biti izdvojeni u poseban dokument – aneks. Aneksi sa poverljivim podacima neće biti objavljivani na Web sajtu, ali će biti objavljen podatak o tome da je uz komentar poslat aneks sa poverljivim podacima. Konkretni komentari i sugestije u vezi sa predmetom javne rasprave ne mogu biti označeni kao tajni i ne mogu biti deo aneksa sa poverljivim podacima.
  • Ministrstvo zadržava pravo da ne objavi u celini ili delimično nedolične ili neispravno poslate komentare, ali može objaviti podatak o tome da su takvi komentari primljeni.

Izveštaje sa javnih rasprava može pogledati na sledećoj stranici.

 

 

15.08. 2022.

IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLjANjU OTPADOM

 

Јавне расправе
/ 15.08.2022.
01.08. 2022.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sp

Јавне расправе
/ 01.08.2022.
01.08. 2022.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o proceni uticaja na životnu sredinu vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju j

Јавне расправе
/ 01.08.2022.
11.02. 2022.

JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DOLINA PČINjEˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

Јавне расправе
/ 11.02.2022.
11.02. 2022.

JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „VRAŽJI KAMEN - PROSEČNIK”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

Јавне расправе
/ 11.02.2022.
24.12. 2021.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 22. decembra 2021.

Јавне расправе
/ 24.12.2021.
24.12. 2021.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 22. decembra 2021.

Јавне расправе
/ 24.12.2021.
23.12. 2021.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2022. DO 2031. GODINE

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 22. decembra 2021.

Јавне расправе
/ 23.12.2021.
23.12. 2021.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od  22. decembra 2021.

Јавне расправе
/ 23.12.2021.
21.12. 2021.

Poziv za učešće na drugoj video konferenciji u okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, privredne subjekte, poslovna udruženja, stručnu javn

Јавне расправе
/ 21.12.2021.