Spisak kontrolnih listi u Sektoru za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Sektora.

Zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda

 Redni broj  
29.01.2021.

Zaštita prirode

Redni broj Naziv kontrolne liste
29.01.2021.

Kontrola upravljanja otpadom

Redni broj Naziv kontrolne liste
29.01.2021.

Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

Redni broj Naziv kontrolne liste
29.01.2021.

Zaštita od nejonizujućih zračenja

Redni broj Naziv kontrolne liste
29.01.2021.

Kontrola upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

Redni broj
29.01.2021.

Zaštita od hemijskog udesa kod Seveso postrojenja

Redni broj Naziv kontrolne liste
29.01.2021.