Strateške karte buke grada Niša

Grb
Republika Srbija
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE MINISTARSTVO FINANSIJA
Sektor za ugovaranje i finansiranje
programa iz sredstava EU
EUEU za tebe
Ovaj projekat finansira
Evropska unija

Projekat IPA 2014 – Izrada strateških karata buke aglomeracije Niš

Zvaničnom kandidaturom 2012. godine i stupanjem na snagu sporazuma pod nazivom: “Stabilisation and Association” 2013. godine, Republika Srbija je zvanično postala zemlja koja je ima mogućnost korišćenja Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA II), koje je finansijsko sredstvo za usklađivanje srpskog zakonodavstva sa Pravnim tekovinama EU kako bi poboljšala njeno sprovođenje. Pristup „IPA II Republici Srbiji omogućava korišćenje sredstava iz tog fonda, a za potrebe zaštite životne sredine.

Projekat IPA 2014 „Izrada strateških karata buke aglomeracije Niš“ je finansiran sredstvima Evropske unije u iznosu od 299.659,00 evra. Ugovorno telo je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, organizaciona jedinica Ministarstva finansija. Za implementaciju projekta nadležno je Ministarstvo zaštite životne sredine, dok je krajnji korisnik Gradska uprava grada Niša. Ugovor je potpisan u martu 2018. godine, implementacija projekta je počela 19 juna 2018. godine u Nišu, a završena je u avgustu 2019. godine. Cilj ovog projekta su izrađene strateške karte buke aglomeracije Niš, kao i priručnik za izradu strateških karata buke za preostale četiri aglomeracije.

Pri izradi strateških karata buke za grad Niš prvi put u Evropi je korišćena metoda CNOSSOS-EU (Directive EU 2015/996), a neophodne podatke su obezbedili: Republički geodetski zavod, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Republički zavod za statistiku, Železnice Srbije, Putevi Srbije i grad Niš.

Strateške karte buke predstavljaju podatke o nivoima buke na određenom području. Uz pomoć strateških karata buke određuju se područja gde buka prelazi granične vrednosti kao i broj ljudi koji su ugroženi bukom u životnoj sredini.

Na osnovu starteških karata buke donose se akcioni planovi koji predstavljaju mere koje treba preduzeti kako bi se smanjio nivo buke u područjima gde je nivo buke povećan.

Strateške karte buke se izrađuju za aglomeracije sa više od 100.000 stanovnika, za glavne puteve sa prosečnim godišnjim protokom saobraćaja većim od 3 miliona vozila, za glavne pruge sa prosečnim godišnjim protokom saobraćaja većim od 30.000 vozova i za glavne aerodrome.

Strateške karte buke aglomeracije Niš možete preuzeti niže, a rezultate projekta možete preuzeti ovde.

Smernice za izradu Strateških karata buke možete preuzeti ovde.