Zaštita od velikog hemijskog udesa

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks skladište naftnih derivata, u Jakovu, Beograd (Surčin), operatera VML d.o.o. Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018

03.06.2021.

Obaveštenje o javnom uvidu u dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks MSK a.d. Kikinda

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr.

15.01.2021.

Obaveštenje o javnom uvidu u dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks PSG „Banatski Dvor“

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr.

13.10.2020.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks „HIP Petrohemija“ Pančevo, operatera „HIP Petrohemija“ a.d. Pančevo

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11- odluka US, 14/16, 76/18

07.08.2020.

Obaveštenje o javnom uvidu u dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr.

09.06.2020.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr.

19.03.2020.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Pančevo, operatera NIS a.d Novi Sad

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr.

04.10.2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak TIR Bor

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018 i 95/2018-dr.

26.07.2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i ažurirani dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera „Trayal korporacija“ a.d. Kruševac

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr.

10.06.2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks, Postrojenje za proizvodnju praškastih i tečnih deterdženata u Zrenjaninu

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr.

23.05.2019.