"ELIXIR PRAHOVO" d.o.o., Prahovo - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i rekonstrukcije skladišta neorganskih kiselina, otpadnih tečnosti i praškastih materijala na katastarskoj parceli br. 2300/1 KO Prahovo

"ELIXIR PRAHOVO" d.o.o., Prahovo - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i rekonstrukcije skladišta neorganskih kiselina, otpadnih tečnosti i praškastih materijala na katastarskoj parceli br. 2300/1 KO Prahovo

Na osnovu čl. 10. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministartsvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta "ELIXIR PRAHOVO" d.o.o. Prahovo, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i rekonstrukcije skladišta neorganskih kiselina, otpadnih tečnosti i praškastih materijala na katastarskoj parceli br. 2300/1 KO Prahovo.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.