Proces rešavanja naknade štete prouzrokovane od strane strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta

PRAVNI OSNOV

na osnovu člana 64. i 65. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16 i 95/18-dr.zakon )  :

Zakonom o zaštiti prirode, čl.64, 65 („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) definisani su: naknada štete, pravo na istu, rok od osam dana (od dana nastanka) za prijavljivanje Ministarstvu i visina naknade štete koja se sporazumno utvrđuje između Ministarstva i oštećenog lica, na osnovu činjenica i procene veštaka. Ministarstvo obrazuje Komisiju za sprovođenje postupka rešavanja po zahtevima za naknadu štete od strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, koja je sastavljena od predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine i predstavnika Zavoda za zaštitu prirode Srbije, u cilju razmatranja svih podnetih zahteva sa dokumentacijom i utvrđivanja da li su zahtevi podneti blagovremeno, kao i da li je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, kome su strogo zaštićene ili zaštićene divlje vrste prouzrokovale imovinsku ili drugu štetu, preduzelo sve potrebne radnje i aktivnosti kako bi se sprečio nastanak štete.
Oštećeno lice i veštak utvrđuju na mestu štetnog događaja činjenice koje su značajne za ustanovljenje nastanka štete, uzročnika i visinu štete, o čemu se sastavlja zapisnik. Komisija za naknadu štete u razmatranju zahteva, na osnovu zapisnika veštaka, uzima u obzir i priznaje samo nastanak direktne štete koju je napravila strogo zaštićena vrsta.