Javne nabavke za 2020. godinu

Centralne javne nabavke koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove:

Naziv tendera Dokumentacija
Osiguranje zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade – partija 1 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za javnu nabavku usluga osiguranja zaposlenih – hiruške intervencije i teže bolesti za Partiju 2 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  u  Otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 8/2018 – za nabavku elektronskih komunikacioih usluga – usluge prenosa putem optičkih vlakana ( PARTIJA 2 ) Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu centralizovanih JN za nabavku goriva i maziva za Partije 2 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu centralizovanih JN za nabavku goriva i maziva za Partije 3 Obaveštenje
Usluge obaveznog osiguranja vozila CJN broj 6/2020. Obaveštenje
Pružanje elektronskih komunikacionih usluga – internet Obaveštenje
Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2018. godini) za LEXMARK uređaje Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2018. godini) za HEWLETT- PACKARD (HP) uređaje Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2018. godini) za Kyocera uređaje Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za original tonere za CANON uređaje Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge mobilne telefonije Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za original tonere za XEROX uređaje Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača TIP HP – Partija 7 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača TIP LEXMARK – Partija 8 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača TIP CANON – Partija 10 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača TIP FujitsuSiemens – Partija 3 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja računara TIP HP – Partija 2 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača TIP KYOCERA – Partija 12 Obaveštenje

Ostale nabavke koje sprovodi ministarstvo:

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Otvoreni postupak javne nabavke – Organizacija događaja za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine, broj 1.2.28/2020

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor br 1.

Izmena poziva

Izmena odgovora br 1

Izmena poziva 2

Izmena br.1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 2. 6.2020. godine do 14:30 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Servis IT opreme tipa IBM, redni broj 1.2.8/20

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena poziva

Izmena poziva br. 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29. 5. 2020. godine do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Usluge izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, redni broj 1.2.12/20

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor br. 1

Odgovor br. 2

Izmena poziva

Odgovor br. 3

Izmena poziva br. 2

Izmena konkursne dokumenatcije br 1

Odgovor br. 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. 6. 2020. godine do 14 časova
Javna nabavka male vrednosti – Službena odeća (vetrovke i prsluci) za inspekciju ministarstva, redni broj 1.1.7/20

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena poziva

Izmena poziva 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.05.2020. godine do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Izrada jedinstvene baze podataka i portala svih dozvola (rešenja), redni broj 1.1.11/20

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena poziva

Izmena poziva br 2

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

20. 7. 2020. godine do 11 časova
Javna nabavka – Usluge sistematskog pregleda za zaposlene, osim za inspektore ministarstva, redni broj 1.2.6/20

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena poziva

Izmena poziva 2

Izmena konkursne dokumentacija br. 1

Obaveštenje o produženom roku za dostavljanje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 28. 5. 2020. godine do 11 časova
Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja, redni broj 1.2.25/20

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena poziva

Odgovor br 1

Izmena poziva 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21. 5. 2020. godine do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Izrada knjige grafičkog standarda, usluga redizajna sajta ministarstva i server za hostovanje, redni broj 1.1.8/20

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena poziva

Izmena poziva 2

Odluka o dodeli ugovora partija 2

Odluka o obustavi postupka partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje obustavi postupka za partiju 1

2. 6. 2020. do 10,00 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Digitalizacija obrazaca, formulara i check lista za potrebe inspekcije, broj 1.1.10/20

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24. 6. 2020. do 11 časova
Javna nabavka dobra – Softverski/hardverski sistem za obezbeđivanje kontinuiteta i oporavak rezervne kopije podataka implementacijom na primarnoj i sekundarnoj lokaciji, broj 1.1.9/20

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29. 6. 2020. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Javna nabavka dizel goriva za brod-labaratoriju „Argusˮ, broj 1.1.14/20 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenomu govoru

10. 6. 2020. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Servis motora broda Argus sa pripadajućim podsistemima, broj 1.1.15/2020 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15. 6. 2020. do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Usluga izrade Intranet i Internet portala za inspekciju, broj 1.1.13/2020 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28. 7. 2020. do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti –Nabavka diskova za storidž uređaj, broj 1.1.12/2020 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3. 7. 2020. do 10,45 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluga izrada video materijala, priprema za tv produkciju i izrada fotografija, broj 1.2.27/2020 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6. 7. 2020. do 14,30 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Usluga izrade studije o ekonomskom uticaju dodatne javne potrošnje u projekte zaštite životne sredine u Republici Srbiji, broj 1.2.29/2020 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Odgovor br. 1

Odgovor br. 2

Odgovor br. 3

Izmena poziva br. 1

Izmena konkursne dokumentacije br. 1

Odgovor br. 4

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29. 7. 2020. do 14,30 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Izrada stručne osnove sa analizom za potrebe izrade informacionog sistema za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta, broj 1.2.23/2020 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

21. 7. 2020. godine do 11 časova
Otvoreni postupak javne nabavke – Računovodstveni softver, broj 1.1.6/20 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

10. 8. 2020. godine do 11 časova
Postupak javne nabavke male vrednosti – Usluga održavanja softvera za ekonomske instrumente, broj JN 1.2.24/20 Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14. 8. 2020. godine do 10 časova