Zaštita od nejonizujućih zračenja, buke i zaštita zemljišta