Raskid ugovor sa „SPDA Ecologic”

Raskid ugovor sa „SPDA Ecologic”

lim-rekaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raskinulo Ugovor o ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija - jugozapad”, zaključen sa korisnikom „SPDA Ecologic” d.o.o. iz Čačka, od 12. januara 2014. godine.

Ribolovne vode dela Ribarskog područja ,,Srbija - jugozapad” biće privremeno ustupljene na korišćenje, bez konkursa, zainteresovanim privrednim društvima, javnim preduzećima ili drugim pravnim licima, koja ispunjavaju uslove iz člana 6. stav 1. tač. 1) - 6) Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br.128/14), do raspisivanja konkursa, a najduže na period od godinu dana.