Pojačane kontrole na svim ribolovnim vodama na kojima bi eksploatacija peska i šljunka mogla da ugrozi riblji fond

Pojačane kontrole na svim ribolovnim vodama na kojima bi eksploatacija peska i šljunka mogla da ugrozi riblji fond

Nakon učestalih primedbi građana na nekontrolisanu eksploataciju šljunka na vodotoku Velike Morave, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja sprovodi vanredne inspekcijske kontrole sa ciljem ispitivanja ugroženosti ribljeg fonda zbog navedenih aktivnosti.

Dana 4. decembra  2013. godine izvršena je inspekcijska kontrola kojom  je obuhvaćen deo Ribarskog područja „Srbija - Centar”, ribolovna voda reke Velike Morave u neposrednoj okolini mosta kod naseljenog mesta Ribare, na regionalnom putu Jagodina – Despotovac. Utvrđeno je da se nizvodno od mosta, na oko 200 m sa desne strane vodotoka, vrši eksploatacija šljunka iz rečnog korita. U jednoj trećini širine korita reke izgrađeni su putevi u vidu nasipa za kretanje kamiona kojim se vrši transport šljunka i peska. Kroz nasip postoje prekidi, čime je omogućen je protok vode i kretanje riba, a u ostalom delu reke (dve trećine širine korita) migracija riba je nesmetana. Na ovom delu vodotoka Velike Morave nisu proglašena riblja plodišta.

Iz izveštaja korisnika ribarskih područja konstatovano je da se eksploatacija šljunka odvija duž čitavog toka Velike, Zapadne i Južne Morave. Iako ovi radovi trenutno ne ugrožavaju riblji fond i ne narušavaju slobodnu migraciju riba, postoji opasnost da će narušavanjem ambijetalnih odlika i promenama rečnog toka u budućnosti biti trajno ugrožen ekosistem navedenih reka.

Od nadležnih predstavnika iz Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dobijena su uveravanja da se intenzivno kontrolišu navedene aktivnosti, u skladu sa propisima koji ih uređuju.

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja će pojačati kontrole na svim ribolovnim vodama na kojima bi eksploatacija peska i šljunka mogla da ugrozi riblji fond. Odredbama Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda u ribljim plodištima zabranjeno je vađenje peska, šljunka, kamenja, panjeva, kao i preduzimanje svih radnji kojima se, narušavanjem ekoloških odlika ribolovnih voda, ugrožava riblji fond.