Obeležavanje 4. Međunarodnog dana predela u Srbiji

Obeležavanje 4. Međunarodnog dana predela u Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa JP ''Nacionalni park Đerdap'', Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Šumarskim fakultetom, obeležilo Četvrti međunarodni dan predela u Srbiji, u ponedeljak 12. oktobra 2020. godine u 10 časova u upravnoj zgradi JP ''NP Đerdap'', koji je domaćin ovogodišnjeg događaja.

Republika Srbija je potpisala i ratifikovala Evropsku konvenciju o predelu (EKP) 2011.  Godine i na taj način pridružila velikom broju zemalja (39) članica Saveta Evrope, koje su pokazale brigu o održivom razvoju i prepoznale predeo kao suštinski faktor u uspostavljanju ravnoteže između očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa, kao izraza evropskog identiteta i raznolikosti.

Savet Evrope je temu predela odredio kao važno polje evropske politike. Predeo je identifikovan kao deo kulturne baštine, kao kulturno i prirodno dobro od direktnog značaja za kvalitet života.

Svetski dan predela ustanovio je Savet Evrope ukazujući na značaj očuvanja predela, a Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa partnerskim institucijama, svake godine polovinom oktobra organizuje različite događaje kojima na simboličan način obeležava ovaj dan.

Ovogodišnja tema Dana predela posvećena je primeni Evropske Konvencije o predelu u sektorskim politikama (https://www.coe.int/en/web/landscape/international-landscape-day), tako da će predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Nacionalnog parka Đerdap, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Šumarskog fakulteta, prikazati dosadašnji napredak u  planiranju i uređenju predela, a posebno njihovoj integraciji u prostorno plansku dokumentaciju i različite sektorske strategije i politike.

Univerzitet u Beogradu/Šumarski fakultet, posvetiće nedelju, od 12. do 20. oktobra 2020. godine, izložbi radova studenata pejzažne arhitekture (tema: karakter predela u sektorskim planovima'), koji će biti izloženi u holu fakulteta, kao i zvaničnoj završnoj ceremoniji koja će biti održana 15. oktobra 2020. na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.